Podání žádosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné požádat o dotaci na vybudování fotovoltaické elektrárny. My už jsme v rámci tohoto programu žádali o dotaci na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo.

Žádost o dotaci si můžete podat až 36 měsíců před realizací fotovoltaické elektrárny.

Žádost o dotaci můžete podat kdykoliv. Klidně ještě před započetím prací. Důležité je jen to, že realizace musí proběhnout do 24-36 měsíců od podání žádosti podle typu dotace. My jsme o dotaci požádali v době, kdy jsme uzavřeli smlouvu s dodavatelem fotovoltaické elektrárny (FVE).

Založení účtu uživatele

Žádosti o dotace se podávají přímo přes portál Státního fondu životního prostředí.

Nejdřív je nutné se do portálu registrovat, pokud jste ještě žádnou žádost nepodávali. Nejjednodušší je přihlášení pomocí Identity občana, přes kterou se automaticky vyplní všechny údaje.

Podání žádosti o dotaci na FVE

Po vytvoření účtu a přihlášení již můžete podat samotnou žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu.

Výběr žadatele

V levém menu portálu zvolte Podat žádost a vyberte podatele, což jste pravděpodobně vy.

Výběr výzvy

V dalším kroku vybíráte typ žádosti. Pro fotovoltaickou elektrárnu pro rodinný dům se jedná o žádost NZU-RD – 1/2021 Nová zelená úsporám – Rodinné domy. Protože v našem případě se jedná o již existující zkolaudovaný rodinný dům, volím možnost Rekonstrukce RD.

Informace o žadateli

Dalším krokem je jen kontrola informací o žadateli a ve spodní části stránky vyplnění čísla bankovního účtu, na který bude dotace vyplacena. U účtu je důležité zatrhnout volbu, že se jedná o dotační účet. A k účtu je potřeba přiložit dokument, který prokazuje vlastnictví bankovního účtu. Může se jednat například o výpis z účtu s uvedeným jménem majitele, smlouvu o zřízení nebo vedení bankovního účtu apod.

Aktivity projektu

V dalším kroku se vybírají aktivity projektu, na které žádáte o dotaci. V tomto případě tedy vybereme C – Zdroje energie; C.3 fotovoltaické systémy; fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie. Nezapomeňte přidat také E- projektová podpora; Odborný posudek pro oblast C.

Projekt

Do základních informací o projektu vyplňte název projektu. Může to být libovolný název. Jedná se pouze o vaše pojmenování, pokud byste žádali o více dotací.

Část Veřejná podpora nevyplňujete. Tato část se týká pouze podnikatelů, nikoliv rodinných domů.

Chcete pomoct s podáním žádosti o dotaci? Ozvěte se nám!

Vyplňte předpokládaný termín začátku a konce realizace daného projektu. Pokud je projekt již po realizaci, zatrhněte možnost Projekt je po realizaci.

Do části Místo realizace vyplňte adresu domu, na kterém fotovoltaickou elektrárnu instalujete.

Parametry a indikátory projektu

V parametrech projektu vyplníte technické údaje o fotovoltaické elektrárně. Tyto informace vám dodá dodavatel, případně jsou součástí nějakého projektu nebo cenové nabídky, ze kterých si je můžete vyčíst sami. Jedná se o celkový instalovaný výkon, celkový využitelný zisk, jestli je přebytečná energie dodávaná zpět do sítě nebo ne, celková kapacita akumulátorů a jestli je systém vybaven hybridním měničem.

Rozpočet

Dalším krokem je rekapitulace rozpočtu. Uvidíte celkové uznatelné náklady, které by měly být 400 000 Kč, pokud jste vše správně vyplnili.

Financování

Na stránce Financování jen doplníte informaci o zdrojích, ze kterých projekt pořízení a instalace fotovoltaické elektrárny financujete. Předvyplněných je 200 000 Kč z dotace, zbývá tedy doplnit 200 000 Kč do kolonky Vlastní zdroje žadatele.

Přílohy

Do příloh je potřeba přidat odborný posudek vypracovaný realizační firmou. Dále je potřeba přiložit kopii oprávnění zpracovatele dokumentace.

Přidal jsem také projekt od realizační firmy, revizní zprávu a protokol o nastavení ochran a schéma zapojení. Určitě je potřeba také přidat vyplněnou Zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu – oblast C.2, C.3, kterou najdete v dokumentech na webu Nová zelená úsporám.

Shrnutí

Poslední stránka formuláře je již jen shrnutí žádosti. Zkontrolujte vyplněné údaje a žádost podejte tlačítkem Podat projekt vpravo dole.

Doložení realizace

Po dokončení realizace fotovoltaické elektrárny je potřeba do žádosti o dotaci doložit ještě realizaci.

Účetní doklady

Do účetních dokladů je potřeba nahrát všechny faktury a vyplnit požadované údaje. Všechny faktury je potřeba nahrát z toho důvodu, aby součet částek na fakturách odpovídal celkovým nákladům na realizaci. Já jsem tam nahrál jak prvotní zálohovou fakturu, tak i následný doplatek po dokončení realizace.

Rozpočet

Do rozpočtu je potřeba rozpočítat jednotlivé položky, které jsou součástí dotace. V našem případě to tedy znamenalo částku celkových nákladů rozpočítat do samotného fotovoltaického systému, e-mobility (wallbox) a nákladů na projekt.

Financování

Na stránce financování doplníte celkovou částku za FVE z faktury. Je potřeba si dát pozor, aby celkové výdaje byly shodné s celkovými způsobilými výdaji. A aby odpovídala částka zdrojů financování projektu, kde jsou uvedeny celkové výdaje, od kterých je odečtena dotace – zbylá částka jsou pak vlastní zdroje žadatele.

Povinné dokumenty

Do povinných dokumentů je potřeba nahrát doklady prokazující dokončení realizace projektu, kam jsem nahrál finální fakturu. Dále pak fotodokumentaci nového zdroje energie, kde jsem nafotil jak solární panely na střeše, tak i bateriový systém, střídač a wallbox.

Od dodavatele fotovoltaické elektrárny budete potřebovat ještě revizní zprávu nebo předávací protokol k instalované nabíjecí stanici pro elektromobily a zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu.

Žádost o dotaci na wallbox

Součástí žádosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu může být i pořízení wallboxu pro nabíjení elektromobilu.

Spolu s žádostí o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu můžete požádat o dotaci na pořízení nabíjecí stanice pro elektromobily a tím získat kombinační bonus 10 000 Kč.

V části 4 – Aktivity projektu přidejte další aktivitu D – adaptační a mitigační opatření; D.4 ekomobilita; Dobíjecí stanice pro elektromobily.

Tato dotace kryje nejen samotný wallbox, ale i veškeré s tím související práce a materiály. Tedy včetně například připojovacího kabelu do rozvaděče a související práce, zapojení do rozvaděče a případné potřebné úpravy rozvaděče apod. A pokud tuto žádost o dotaci na pořízení nabíjecí stanice podáte spolu s žádostí o dotaci na pořízení fotovoltaické elektrárny, získáte navíc ještě kombinační bonus ve výše 10 000 Kč.

Rozhodnutí

Za cca 4 týdny od podání žádosti došlo k rozhodnutí o přiznání dotace. Rozhodnutí přijde e-mailem na zadaný kontaktní e-mail. Z portálu Nová zelená úsporám je následně možné stáhnout rozhodnutí ve formě PDF z části Moje projekty – Detail projektu – Rozhodnutí – Dokumenty.

Vyplacené dotace

Peníze z dotace přišly na náš bankovní účet přesně 7 dnů od rozhodnutí o přiznání dotace.

Chcete pomoct s vyplněním a podáním žádosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu? Nebo přímo chcete, abychom to udělali za vás? Ozvěte se nám a můžeme se domluvit na individuální konzultaci!