Žádost o dotaci na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo

Dům jsme měli projektovaný, postavený a zkolaudovaný s vytápěním pomocí elektrokotle. Elektrokotel byl napojený na teplovodní podlahové vytápění.

Po 2 letech užívání domu jsme ale zjistili, že přes léto je v domě poměrně teplo a chtěli bychom dům nějak chladit v létě. Sháněli jsme tedy firmu, která nám nainstaluje tepelné čerpadlo napojené na podlahové vytápění, pomocí kterého budeme moct v létě do podlahy i chladit. Více o instalaci tepelného čerpadla najdete v článku Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo.

Žádost o dotaci v programu Nová zelená úsporám

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) je možné požádat o dotaci na výstavbu energeticky úsporných domů i rekonstrukci existujících staveb. Protože v domě nemáme rekuperaci, nemohli jsme žádat po výstavbě o podporu pro novostavby, protože rekuperace je základní podmínkou.

Nicméně protože je dům již postavený a zkolaudovaný, mohli jsme si požádat o výměnu topného zdroje. Konkrétně jsme měnili elektrokotel Protherm Ray 9K za tepelné čerpadlo NIBE.

Podklady pro žádost o dotaci na výměnu elektrokotle

K žádosti o dotaci je potřeba doložit fakturu za výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo, která u tepelného čerpadla obsahuje jeho SVT kód. Je také nutný doklad o dokončení prací, což bude nejčastěji předávací protokol.

Dále je potřeba projekt pro výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo, který je standardně součástí odborného posudku. Odborný posudek musí být zpracovaný autorizovaným projektantem. Projektant také vyplňuje krycí list dle šablony z webu Nová zelená úsporám. My jsme si našli projektanta pana Koláře.

No a jako poslední je nutné přiložit doklad o zaplacení částek uvedených ve všech přiložených fakturách. Nejjednodušeji výpisem z účtu, ze kterého platba proběhla.

Podání online žádosti o dotaci Nová zelená úsporám

Nejjednodušší cestou podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám je online přes formulář na stránkách dotačního programu.

Typ výzvy

V prvním kroku žádosti je potřeba vybrat typ výzvy, v rámci které žádost podáváte. V případě výměny elektrokotle za tepelné čerpadlo se jedná o 3. Výzva rodinné domy (RD3).

Identifikace žadatele / akce

Na následující stránce vyplníte jako Typ žadatele Fyzická osoba – nepodnikající. A vyplníte své osobní údaje. Důležité je správně vyplnit číslo účtu, na který bude vyplacena dotace. Účet musí být vedený na žadatele o dotaci a musí se jednat o účet stejné osoby, na kterou jsou vystavené přiložené faktury za výměnu elektrokotle.

V části pro identifikaci nemovitosti je potřeba uvést veškeré údaje z katastru nemovitostí. Informace nejjednodušeji zjistíte vyhledáním přímo na webu ČÚZK. Pokud se jedná o existující zkolaudovaný dům, pak je důležité nevybírat žádnou z voleb níže pod tabulkou. Já jsem v první fázi udělal chybu, že jsem vybral novostavba, kvůli čemuž jsem na následující stránce neviděl možnost dotace pro výměnu elektrokotle.

Oblasti podpory

Na následující stránce Oblasti podpory vyberte C – Efektivní využití energie a následně C.2 – Výměna zdrojů a poté C.2.7 – Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo vzduch – voda. Nezapomeňte zatrhnout také C.5 – Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy, jelikož můžete získat dotaci 50 % z ceny posudku v celkové výši až 5 000 Kč.

Přílohy

Na stránce příloh je potřeba přiložit všechny požadované dokumenty. Povinné jsou odborný posudek (obsahující projekt), krycí list technických parametrů (vyplní taktéž projektant), faktury za realizaci podporovaného opatření, potvrzení o úhradě (výpis/potvrzení o platbě z banky), doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti (předávací protokol) a dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele (například výpis z uvedeného účtu, kde bude vidět majitel účtu).

Nepříjemné je, že každý typ přílohy musí být jeden dokument. Já jsem ale potřeboval připojit několik faktur a potvrzení z banky ve formátu pdf. Musel jsem tudíž několik pdf dokumentů sloučit do jednoho. K tomu jsem využil zdarma dostupnou službu iLovePDF.

Odborný posudek a krycí list technických parametrů musí být s razítkem a podpisem projektanta.

Přehled výdajů

Na stránce přehledu výdajů vyplňte výdaje spojené s výměnou elektrokotle za tepelné čerpadlo. Nepřišel jsem na to, jaký je rozdíl v položce Celkové výdaje a Celkové způsobilé výdaje, proto jsem do obou kolonek vyplnil stejnou částku.

Výše dotace

Na stránce výše dotace vidíte výši dotace, na kterou máte dle zadaných údajů nárok. Zde není možné nic měnit nebo vyplňovat.

Náhled žádosti

Na stránce náhled žádosti je již jen souhrn zadaných informací. Doporučuji vše pro jistotu zkontrolovat, než žádost odešlete.

Odeslání žádosti

Posledním krokem je již odeslání žádosti. Je potřeba vyslovit souhlas s vyplněním pravdivých údajů a s tím, že prohlašujete, že jste skutečným vlastníkem uvedeného účtu pro výplatu dotace. Následně stačí jen vybrat krajské pracoviště, na které žádost posíláte. A tlačítkem Odeslat žádost žádost odešlete.

Po odeslání žádosti se načte nová stránka, kde uvidíte informaci, že žádost byla úspěšně zaevidována. Žádosti bylo také přiděleno identifikační číslo a informace, že vygenerovaný soubor se žádostí máte doručit na adresu vybraného pracoviště. Stáhněte si tedy vygenerovaný PDF soubor.

Pokud máte datovou schránku, nejjednodušší možností je poslat soubor datovou schránkou do datové schránky Státního fondu životního prostředí. Pokud datovou schránku nemáte, pošlete vytištěný dokument doporučeně na uvedenou adresu nebo ho doneste osobně na podatelnu uvedeného pracoviště. V každém případě nezapomeňte odesílanou žádost označit přiděleným identifikačním číslem.

Často kladené otázky

Před samotnou žádostí doporučuji přečíst návod krok za krokem pro elektronické podání a také návod, co dělat po realizaci prováděných úprav.

Doporučuji také přečíst často kladené dotazy a odpovědi na ně.

Pokud si ani tak nebudete vědět rady, můžete se obrátit na bezplatnou informační linku 800 260 500.

Průběh žádosti a vyřízení dotace na výměnu elektrokotle

Žádost o dotaci jsme odeslali online 22. října 2020.

Protože se nikdo neozval a ani status u dotace na webu Nové zelené úsporám se neměnil, 4. ledna 2021 jsem emailem požádal o více informací k mé dotaci. Bylo mi s omluvou řečeno, že moje žádost někde zapadla, ale že ji již předali projektového manažera, který žádost bude vyřizovat. Projektový manažer se následně se mnou spojil a požádal o doplnění krycího listu technických parametrů a odborného posudku s razítkem a podpisem projektanta, jelikož původně jsem do žádosti přidal jen elektronickou verzi v PDF bez podpisů a razítek. Stačilo ale naskenovat originály, které mám od projektanta v papírové podobě, a poslat je projektovému manažerovi emailem naskenované. Tyto dokumenty jsem poslal 10. ledna 2021. Projektový manažer následně potvrdil, že takto je to v pořádku a žádost o dotaci předává k proplacení.

Peníze za dotaci mi přišly na účet 8. února 2021.