Žádost o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě ČEZ

Pokud plánujete domácí fotovoltaickou elektrárnu, je potřeba u distributora požádat o připojení mikrozdroje, tedy elektrárny do 10 kW, kterou lze provozovat bez licence.

Žádost o připojení mikrozdroje

Pokud je vaším distributorem elektřiny ČEZ Distribuce, můžete vyplnit online formulář, který se nachází v ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ -> Nové připojení -> Žádost o připojení k distr. soust. z napěťové hladiny NN -> Mikrozdroj -> Mikrozdroj bude připojen do stávajícího odběrného místa -> Standardní připojení.

Rozdíl mezi standardním a zjednodušeným připojením je v tom, že u zjednodušeného připojení není možnost posílat přebytky energie zpět do sítě distributora. Pokud neplánujete všechnu vyrobenou energii využívat pro vlastní potřebu, ale očekáváte například v létě přebytky, pak je potřeba zvolit možnost posílání energie zpět do sítě, tedy využít standardní připojení.

Pokud chcete přebytky energie posílat zpět do sítě, musíte vyplnit standardní žádost o připojení.

Formulář s žádostí o připojení fotovoltaické elektrárny (FVE) do sítě distributora si můžete vyplnit sami, pokud to za vás neudělá dodavatel FVE. Tento formulář si můžete vyplnit kdykoliv předem, klidně ještě před podpisem smlouvy. Distributor následně do 30 dnů vyhodnotí vaši žádost, kterou následně schválí nebo zamítne.

V případě schválené žádosti máte možnost připojit domácí FVE do sítě distributora a požádat i o tarif pro domácí fotovoltaickou elektrárnu od dodavatele elektřiny.

Pro vyplnění žádosti o připojení je nutné mít technické podklady od dodavatele fotovoltaické elektrárny.

Pro vyplnění žádosti je potřeba hlavně mít technické parametry budoucí fotovoltaické elektrárny. Je dobré si tyto informace vyžádat od dodavatele předem, případně s ním spolupracovat při vyplňování žádosti.

Identifikace odběrného místa

Protože vyplňujeme formuláře pro existující odběrné místo, je potřeba ho identifikovat. Můžete využít identifikaci pomocí EAN kódu, který najdete ve smlouvě, na faktuře nebo přímo v portálu. Druhou možností identifikace je pomocí čísla elektroměru, které najdete přímo na elektroměru nebo opět v portálu.

Po vyplnění EAN kódu nebo čísla elektroměru se objeví pole pro zadání vašeho data narození a jednoduchá captcha na ověření, že nejste robot.

Žadatel

V části Žadatel vyplníte informace o sobě jakožto žadateli o připojení.

Kontaktní údaje pro komunikaci žádosti o připojení

Zde jen zadáte své kontaktní údaje – telefon a e-mail.

Osoba podepisující smlouvu

Vyplníte osobu, která smlouvu o připojení podepisuje. Pravděpodobně jste to vy jako žadatel.

Osoba oprávněná pro technické záležitosti

Vyplníte osobu, s kterou má distributor komunikovat v technických záležitostech. Můžete to být vy, ale po domluvě to může být například i technik dodavatele budoucí fotovoltaické elektrárny.

Adresa pro zaslání vyjádření k žádosti

Pokud chcete vyjádření k podávané žádosti zaslat na jinou adresu, než jaká je vyplněna v horní části žádosti, můžete adresu volitelně vyplnit v tomto kroku.

Odběrné místo

Adresa odběrného místa by měla být již předvyplněna. Pokud není předvyplněna nebo není adresa správná, můžete ji vyplnit ručně.

Technická specifikace odběrného místa

V technické specifikaci odběrného místa uvádíte parametry jističe a účel odběru. Důležité je také datum, od kdy plánovanou změnu požadujete. Technické parametry obecně mohou pravděpodobně zůstat stejné, jako byly doposud, takže vyplníte jen datum připojení.

Připojené elektrické spotřebiče

Zde opět pravděpodobně není potřeba žádných změn, pokud se nic nezměnilo od doby, kdy jste původně o připojení žádali. Pokud nastaly nějaké změny, můžete hodnoty nyní upravit.

Technická specifikace mikrozdroje

Tato část formuláře je ve skutečnosti nejdůležitější a nejsložitější. Zde totiž specifikujete technické parametry budoucí fotovoltaické elektrárny. Tyto informace pravděpodobně nebudete znát, takže je potřeba spolupracovat s dodavatelem FVE a požádat ho o poskytnutí požadovaných informací.

Přílohy a poznámka

Součástí žádosti je jedna povinná příloha. Je nutné připojit jednopólové schéma zapojení mikrozdroje do odběrného místa. Tuto přílohu si opět vyžádejte od dodavatele fotovoltaické elektrárny.

Upozornění a informace pro žadatele

Finální shrnutí, kde je potřeba jen potvrdit, že výše uvedené informace jsou kompletní a pravdivé.

Podpis smlouvy

Po pár dnech od podání žádosti přišla poštou smlouva k podpisu ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení si nechává žadatel, druhé vyhotovení je potřeba podepsat a poslat poštou na adresu ČEZ Distribuce, a.s.

Součástí smlouvy jsou také dvě přílohy. Příloha číslo 1 jsou technické podmínky pro připojení. V podstatě souhrn technických detailů vyplněných v žádosti. Příloha číslo 2 je chování výrobny. Tato příloha určuje, jak se má výrobna (fotovoltaická elektrárna) technicky chovat. Tuto přílohu musí podepsat dodavatel FVE.

Na ČEZ Distribuce jsem poslal zpět poštou podepsanou smlouvu spolu s přílohou číslo 1. Přílohu číslo 2 jsem dodal až ve chvíli, kdy byla FVE nainstalovaná. Teprve pak mi montážní firma podepsala přílohu číslo 2, kterou jsem zaslal dodatečně na ČEZ Distribuce.

Chcete pomoct s žádostí o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě ČEZ? Ozvěte se nám!

Doplnění dokumentů k žádosti o připojená mikrozdroje

Ve chvíli, kdy máte podepsanou smlouvu, můžete do portálu doplnit další požadované dokumenty. Je potřeba doložit následující dokumenty:

  • Potvrzení protokolu prvního paralelního připojení výrobny nebo kontroly odběrného místa.
  • Projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení před realizací.
  • Zpráva o revizi odběrného zařízení/výrobny.
  • Protokol o nastavení ochran.
  • Aktualizovaná projektová dokumentace skutečného provedení výrobny.

Tyto dokumenty si opět vyžádejte u realizační firmy. Protokol prvního paralelního připojení dostanete až po prvním připojení mikrozdroje, viz pokračování článku níže.

Požadavek na rozplombování

Než začnou jakékoliv práce, je potřeba podat žádost o rozplombování. Tuto žádost za vás může podat dodavatel FVE, ale můžete si ji klidně podat i sami.

Na portálu ČEZ Distribuce podejte žádost o rozplombování online.

Na první stránce žádosti vyplňte číslo elektroměru nebo EAN.

Na druhé straně se automaticky načtou údaje o adrese odběrného místa a technické údaje o měření.

Ve spodní části stránky je potřeba vybrat důvod rozplombování, což bude Úprava elektroinstalace – změna na základě žádosti o připojení. Níže pak ze seznamu žádostí vyberte tu, která souvisí s instalací FVE, viz předchozí část článku.

Poslední krok je vyplnění informací o revizním technikovi nebo montážní firmě, která rozplombování provede. A vyberte také datum, kdy ČEZ Distribuce může přijet elektroměr opět zaplombovat.

První paralelní připojení (PPP)

Ve chvíli, kdy máte podepsanou smlouvu a schválenou projektovou dokumentaci, si můžete podat žádost o tzv. první paralelní připojení, tedy uvedení mikrozdroje do provozu. Detaily k postupu a požadavkům najdete na webu ČEZ Distribuce.

Samotnou žádost o první paralelní připojení můžete vyplnit online na portálu ČEZ Distribuce.

Vyplňte EAN, podle kterého to najde vaše přípojné místo. Dále je potřeba zadat číslo žádosti o připojení a kontaktní údaje.

Do příloh přidejte potvrzené chování výrobny, které vám přišlo poštou v rámci žádosti o připojení (příloha číslo 2), projekt, revizi včetně nastavení ochran a dokument Instalační dokument výrobního modulu A1 (ke stažení na webu ČEZ Distribuce v sekci Pro výrobce – Uvedení výrobny do provozu – Mikrozdroje).

To je vše, žádost můžete odeslat 🙂

Připojení mikrozdroje

Na základě vyplněné žádosti o první paralelní připojení (viz výše) jsem hned druhý den dostal od ČEZ Distribuce termín připojení mikrozdroje. Termín byl pouhých 12 dnů ode dne, kdy jsem žádost podal. ČEZ Distribuce je tedy velmi rychlá jak co se týče komunikace, tak i co se týče termínů realizace.

Termín připojení mikrozdroje jsme dostali za necelé dva týdny od podání žádosti o první paralelní připojení.

Pro připojení mikrozdroje není nutná přítomnost zákazníka. Pokud je přístupný rozvaděč s hodinami, technici ČEZ Distribuce vše vyřeší sami a není nutné u toho vůbec být. Firma, která nám dělala realizaci fotovoltaické elektrárny, ale chtěla pro jistotu u prvního paralelního připojení být, pokud by byl s něčím problém.

Technik z ČEZ Distribuce přijel dle domluvy a vyměnil elektroměr. Potvrzení o výměně elektroměru následně přišlo e-mailem. Toto potvrzení je důležité pro žádost o změnu tarifu u prodejce elektřiny, v našem případě ČEZ Prodej, a.s.

Pokud si s žádostí o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě ČEZ nevíte rady, ozvěte se nám a můžeme vám s tím pomoct, případně to celé za vás vyplnit.