Přípravy na kontrolní prohlídku (kolaudaci)

Konečně nastala doba, kdy jsme se intenzivně začali připravovat na kolaudaci Selfiehome, neboť se nejedná o pouhou formalitu. Od ledna 2018 by kontrolní prohlídky (kolaudace) probíhat neměly, nicméně náš dům byl povolen na základě stavebního povolení před tímto datem, takže byla otázka, jak k tomu úředník přistoupí. Zda prohlídku provede nebo ne. Nově totiž stačí oznámení záměru započít s užíváním stavby. To ovšem neznamená, že když kontrolní prohlídka neproběhne, nemusíte splnit zákonné povinnosti. Níže zmíněné dokumenty musíte mít tak jako tak.

Na kontrolní prohlídce jsme se ale dozvěděli zásadní informace, které přináší nový pohled na věc a vyvrací vše, o čem se všude píše. Přečíst si to můžete v následujícím článku Jak probíhala kontrolní prohlídka (kolaudace). Mimo jiné se dozvíte, jestli kontrolní prohlídky opravdu neprobíhají.

Jaké žádosti vyplnit

Vyplnili jsme tedy dvě žádosti. První z nich se jmenuje Ohlášení dokončení stavby a druhá Žádost o přidělení čísla popisného/čísla evidenčního. Tyto žádosti jsme společně s geometrickým plánem a závazným stanoviskem odboru životního prostředí (ochrana ovzduší kvůli krbu) poslali datovou schránkou na příslušný úřad, v našem případě na Městský úřad Týnec nad Sázavou, Odbor výstavby. Jako odpověď jsme bohužel obdrželi dokument s termínem konání kontrolní prohlídky, kterou úřad stanovil za zhruba měsíc od zaslání žádosti. Nevýhodou je, že termín je stanovený pevně a musíte se mu přizpůsobit. Dokonce je v dokumentu napsáno, že při neúčasti či znemožnění přístupu do domu vám hrozí pokuta 50 000 Kč, což mi přijde absurdní.

Jaké dokumenty nachystat

Seznam dokumentů, které budete k prohlídce potřebovat, máte uveden v dokumentu s povolením stavby a rovněž vám přijde ve výzvě k účasti na kontrolní prohlídce. Nicméně se nejedná o kompletní výčet, takže ve skutečnosti po vás úředník může požadovat i další věci. Jak to ale poznáte? Velice jednoduše. Je povinnost ke všem technologickým částem stavby mít vyhotoveny revize či protokoly.

V našem případě tedy máme nachystáno:

 • Protokol k vytyčení stavby
 • Geometrický plán
 • Revize elektroinstalace
 • Revize hromosvodu
 • Revize komínu s krbem
 • Závazné stanovisko ochrany ovzduší kvůli krbu
 • Tlaková zkouška vodovodního potrubí
 • Tlaková zkouška kanalizačního potrubí
 • Protokol k podlahovému vytápění
 • Kolaudační souhlas ke studni
 • Doklad o nepropustnosti (těsnosti) jímky
 • Doklad o nepropustnosti (těsnosti) retenční nádrže
 • Protokol o měření radonu
 • Prohlášení stavebního dozoru o provedení stavby dle projektové dokumentace a s příslušnými materiály
 • Stavební deník
 • Doklady o likvidací odpadů ze stavby
 • Doklad o zaplacení vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu (ZPF) i s papírem o vynětí

Ale můžete ještě potřebovat:

 • Protokoly k tepelnému čerpadlu
 • Protokoly k rekuperaci
 • Protokoly k čistírně odpadních vod
 • Protokoly k plynovému kotli
 • Tlaková zkouška rozvodů topení
 • Doklad o tom, že dveře mezi garáží a domem, jsou protipožární
 • Doklady od archeologů, pokud stavíte v oblasti s archeologickými pozůstatky

Úřad ještě požaduje atesty, prohlášení o shodě či technické listy k použitým materiálům, ale to si nedokážu v praxi představit. Kdo neví, o co se jedná, pak jde o dokumenty, které musí mít každý výrobek uvedený na trh, a to od cihel, polystyrenu, přes směsi, lepidla, barvy až po sebemenší trubky i vybavení domu. Nehledě na to, že ne všichni výrobci či prodejci mají tyto dokumenty na webech dostupné, takže by to znamenalo je konkrétně kontaktovat a dokumenty si vyžádat. Ale pořád by to znamenalo tisk tuny papírů úplně zbytečně, neboť nevím, zda by úřadu stačilo vypálené CD s těmito dokumenty. Takže tohle neřešíme a uvidíme, jestli to po nás budou chtít.

Pokud jste se při stavbě odchýlili od projektu, musíte doložit také 3 paré nové projektové dokumentace.

Ohledně geometrického plánu si můžete přečíst náš článek Geometrický plán. Dejte si pozor na to, že jeho vyhotovení trvá i několik měsíců.

Všechny tyto dokumenty jsme pečlivě vložili do složky a nachystali je, aby si je úředník mohl odnést. To znamená, že pro úřad si chystejte pouze kopie, pokud nemáte vícero originálů. Ale nezapomeňte, že vaše originály musíte mít na kontrolní prohlídce k dispozici k nahlédnutí, aby mohla být ověřena pravost.

Jaká vyjádření získat

Když jsme si obstarali závazné stanovisko ke krbu před zahájením výstavby, bylo v něm uvedeno, že před kolaudací domu musíme požádat o nové závazné stanovisko ochrany ovzduší. To jsme také udělali, a to s dostatečným časovým předstihem.

Při obdržení jakéhokoliv dokumentu z úřadu je tedy nutné si jej pořádně přečíst a vypsat si poznámky, neboť než dostavíte, na tyto požadavky úplně zapomenete. Takže je možné, že vám úřady uložili ještě další povinnosti, neboť každá stavba je originál.

Jaké vybavení pořídit

Nejenže dům musí splňovat stavební připravenost, je nutné do něj pořídit několik věcí. První z nich je hasicí přístroj, který je definován v dokumentu Požárně bezpečnostní řešení stavby, jež je součástí projektové dokumentace. My v něm máme uvedeno, že je zapotřebí 1 hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 34 A a doporučují přístroj na bázi prášku (práškový hasicí přístroj), kterým je možné hasit úplně všechno, ale zanechá za sebou spoušť, které se těžko zbavuje. Hasicí přístroj by měl správně viset na zdi.

Dalším typem je sněhový hasicí přístroj, který je založený na rychlém vyprázdnění obsahu oxidu uhličitého (CO2), který vytěsní kyslík, který je nutný pro hoření, tudíž se plamen „udusí“ a zhasne. Výhodou je, že nezanechává takovou spoušť jako práškový hasicí přístroj a můžete pomocí něj hasit i elektrická zařízení pod napětím. Není ale vhodný pro hašení požárů tuhých hořlavin (například dřevo), textilií nebo uhlí.

Nejméně vhodnými jsou vodní a pěnový hasicí přístroj, kterými se nesmí hasit elektrická zařízení či oleje. Nezničí sice zařízení domácnosti, ale je důležité si uvědomit, že většina domovních požárů vzniká právě z těchto důvodů. Sice to sem nepatří, ale pokud byste to nevěděli, oheň na pánvi s olejem nemůžete hasit vodou, ale například zasypáním moukou.

Dalším veledůležitým vybavením nového domu je hlásič kouře, jehož umístění i počet opět definuje výše zmíněný dokument Požárně bezpečnostní řešení stavby. V našem případě potřebujeme 1 hlásič kouře do chodby, která je středem celého domu. Nikdo vám ovšem nebude nakazovat, že si hlásič kouře nemůžete dát do každé místnosti. Pokud vám to přijde zbytečné, pak se můžete podívat na případ mého dědečka, který zemřel při požáru.

V jakém stavu by měl být dům

Ve fázi, kdy již byl dům teoreticky obyvatelný, tj. měl provozuschopné WC, sprchu a kuchyň, jsme se obrátili na stavební úřad, aby nám sdělil, co budeme potřebovat ke kolaudaci. Mimo výše zmíněné revize a protokoly nás informoval, že bez fasády a hromosvodu kontrolní prohlídkou neprojdeme. Fasádou bylo myšleno to, že nesmí být vidět cihly.

Pokud navíc máte schodiště, měli byste mít zábradlí.

Nicméně od známých víme, že kontrolní prohlídkou se dá projít i s nedokonalostmi. Kamarádce prošla kolaudace i bez zábradlí a s mnoha neohlášenými změnami v projektu. Ale vše záleží na daném úředníkovi a jeho náladě. Ale je dobré se nespoléhat na to, že úředník přimhouří oči.

Více o tom, v jakém stavu si úředníci dům představují, se dočtete v článku Jak probíhala kontrolní prohlídka (kolaudace).

Co jsme museli upravit před kontrolní prohlídkou

U vchodových dveří, kde máme betonovou konstrukci, která kvůli nedořešeným terénním úpravám není ve finální podobě, ale víc než metr nad zemí, jsme museli dodělat dočasné zábradlí.

U všech francouzských oken, které jsou vysoko nad zemí, jsme sundali kliky.

Naše obavy

I když jsme udělali vše pro to, abychom kontrolní prohlídkou prošli bez potíží, máme pod pokličkou pár bubáků.

Prvním z nich je změna okna v kuchyni, které mělo být francouzské, ale místo toho jsme jej zmenšili a umístili jej podélně kvůli kuchyňské lince. Pokud bychom měli dodržet zákon, museli bychom nechat přepracovat projektovou dokumentaci, což by stálo další zbytečné peníze.

Dalším otazníkem jsou naše francouzská okna, která jsou v současnosti i víc než metr nad zemí. Správně by u nich mělo být zábradlí, ale my u nich budeme dělat terénní úpravy, takže v budoucnu budou v úrovni země. Známí nám radili, že z nich máme sundat kliky a vše bude v pořádku, tak uvidíme.

Sjezd na pozemek je řešen provizorním způsobem bez betonové odvodňovací roury. Důvodem jsou budoucí terénní a další práce, ke kterým je zapotřebí těžká technika, která by sjezd mohla výrazným způsobem poškodit.

Co se týče interiéru, pak na toaletu jsme museli z důvodu prostoru nechat otvor jen pro 60 cm dveře, což je v rozporu se zákonem. K tomu všemu nemáme žádné interiérové dveře, neboť peníze potřebujeme na důležitější věci.

Výčet uzavírá terasa, kterou ještě nemáme, ale jsou pro ni vytvořeny základy, které jsou sice vyjmuty ze Zemědělského půdního fondu, ale nejsou zahrnuty v geometrickém plánu.