Geometrický plán

Geometrický plán. Možná se někdo pozastaví, co to má společného se stavbou rodinného domu, ale vězte nebo ne, jedná se o veledůležitý dokument, bez kterého se neobejdete.

Co je to geometrický plán?

Představte si jej jednoduše jako dokument, v němž jsou zakresleny pozemky a stavby s konkrétními souřadnicemi umístění. Jedná se o nedílnou součást kupních smluv či jiných právních listin (zřízení věcných břemen), na jejichž základě má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Když se nad tím zamyslíte, je to prosté, neboť musí být přesně specifikováno, jakou část půdy kupujete, kde jaká stavba stojí, kudy mohou být vedeny inženýrské sítě, kam si ČEZ může umístit rozvaděč pro přívod elektrického proudu do vašeho domu atd.

Kdo vám jej vyhotoví?

Geometrický plán může zhotovit pouze oprávněný geodet (zeměměřič), který dokument opatří kulatým razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Toto oprávnění uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální na základě úspěšně složené zkoušky.

Nicméně, než jste začali stavět, měli jste si nechat stavbu od geodeta vytyčit a získat tak vytyčovací protokol. Takže je výhodné oslovit stejného geodeta, který vám dům vytyčoval, neboť vám pravděpodobně dá slevu. Alespoň nám to pan geodet z Georeal Benešov slíbil. Vytyčení stavby prosím nepodceňujte, neboť znám případy, kdy si lidé postavili domy laickým vyměřením dle okolních staveb či cestiček a vyhotovením geometrického plánu zjistili, že částečně stojí na cizím pozemku.

Jak dlouho to trvá?

Objednání geometrického plánu není radno nechávat na poslední chvíli, pokud vás z nějakého důvodu tíží čas např. z čerpání hypotéky. Z praxe vím, že vyhotovení plánu trvalo klidně i 2,5 měsíce, takže pozor na to. My jsme na něj čekali 62 dní.

Důvodem je samozřejmě vytíženost geodeta, který bezpodmínečně musí přijet na pozemek, poté plán vyhotovit a předat na katastr. Mimo to svou roli hraje také skutečnost, zda jsou katastrální mapy vaší lokality v digitální (DKM), digitalizované (KMD či KM-D) nebo analogové podobě (od 2017 by již být neměly), od čehož se samozřejmě odvíjí i cena geometrického plánu.

Cena geometrického plánu

Pro představu cena geometrického plánu pro velkoodběratele v roce 2015 činila 3 000 až 4 000 Kč bez DPH. My jsme za geometrický plán zaplatili 4 000 Kč, neboť nám tentýž geodet zhotovoval také vytyčení stavby a pozemku.

Kdy si jej mohu nechat vyhotovit?

Geodeta si můžete pozvat až ve chvíli, kdy máte na domě hotovou fasádu do stěrky, neboť dům po zateplování nabyde. V našem případě jsme jej mohli pozvat ještě v době, kdy jsme fasádu neměli, neboť máme cihly plněné minerální vatou a zateplení se nás tedy netýká.

Proč jej u novostavby musím nechat zhotovit?

Na základě geometrického plánu a dalších dokumentů dochází k zakreslení domu do katastru nemovitostí. Zároveň jej musíte doložit stavebnímu úřadu po dokončení stavby.

Od 1. ledna 2018 došlo k novele stavebního zákona, která zrušila institut klasické kolaudace, takže v tuto chvíli se nesetkáte s jednotným postupem stavebních úřadů. Takže jsem zvědavá, co čeká nás. Když jsem nedávno vznesla otázku referentovi stavebního úřadu, informoval mne tak, že normálně proběhne kolaudace.

Více o praktických dopadech novely zákona se dočtete v článku paní doktorky Adámkové, která rovněž popisuje postup po dokončení stavby s ohledem na vklad do katastru nemovitostí po změně zákona.

Zkušenosti s Georeal Benešov

Geodetickou společnost pana Hrušky Georeal Benešov můžeme vřele doporučit. S panem Hruškou máme výborné zkušenosti, neboť nám vytyčoval pozemek, 2x stavbu a vyhotovoval nám geometrický plán. Vzhledem k opětovnému oslovení jsme obdrželi slevy a protokoly nám pan Hruška vždy dovezl přímo na pozemek. Mimo jiné nám nabídl vytyčení pozemku pro plot zdarma a pomoc při jednání s katastrem při zápisu.